Prva godina – način polaganja ispita

Prošlo je vreme upoznavanja sa kolegama i samim fakultetom i polako treba krenuti sa spremanjem ispita. Naša je želja da vam na što jednostavniji način predstavimo kako će izgledati polaganje ispita u tekućoj godini kako bi što lakše prošli kroz to!

U zavisnosti od toga na kom ste smeru (menadžmentu ili informacioni sistemi i tehnologije), zavisi i koje predmete slušate.

 

Predmeti iz prvog semestra
Ekonomija

Jedan od predmeta koji važi za teži u prvoj godini. Kolokvijumi su uslovljeni (ukoliko ne prođete prvi kolokvijum, nemate pravo izlaska na drugi kolokvijum), i oba nose po 50 poena, a za prolaz je potrebno najmanje 28 na svakom. U slučaju da se ne položi preko kolokvijuma, izlazi se na ispit koji se polaže usmeno (u letnjem semestru usled pandemije korona virusom je i to bilo pismeno). Moguće je osvojiti dodatni bod na svakim vežbama, ali maksimalan broj bodova sa vežbi je tri i oni se dodaju na broj bodova na kolokvijumu (ali morate imati 28 poena da biste položili, ne računajući ta dodatna 3).

Ocena se formira sabiranjem broja bodova sa kolokvijuma, ili samo na osnovu broja bodova na ispitu.

Izvor: stranica predmeta

 

Matematika 1

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Maksimalan broj poena koji svaki od njih nosi je 50 i da bi studenti izašli na usmeni ispit moraju prvo da polože pismeni deo.

Pismeni deo ispita se može polagati preko dva kolokvijuma, gde je potrebno na svakom od kolokvijuma imati minimum 10 poena, a u konačnom zbiru 25 poena da bi se prošao ovaj deo. Ukoliko ne položite prvi kolokvijum nemate pravo izlaska na drugi kolokvijum i onda celo gradivo polažete odjednom u nekom od ispitnih rokova.

Usmeni ispit se ove godine polaze preko testa gde je potrebno najmanje 25 poena. Studenti koji polože pismeni deo ispita preko kolokvijuma ili u januarskom roku, imaju pravo da podele i gradivo za usmeni deo, tako što samo prvi deo usmenog ispita polažu u januarskom ispitnom roku, a drugi u bilo kom od preostalih ispitnih rokova iste školske godine. Student je položio ispit ako je u tekućoj školskoj godini položio i pismeni i usmeni deo ispita.

Ocena se formira sabiranjem broja bodova na pismenom i usmenom delu.

Izvor: stranica predmeta

 

Osnove Informacionih Komunikacionih Tehnologija-OIKT

Polaganje ovog predmeta se sastoji iz dva dela, pismenog ispita (ili dva uslovljena kolokvijuma)  i polaganja gradiva sa vežbi. Kolokvijumi se sastoje od po 10 pitanja (svako nosi po 1 bod), koji sadrže i zadatke i teoriju koja može biti proverena i otvorenim i zatvorenim tipom pitanja. Ako ne položite drugi kolokvijum, taj deo se polaže u okviru ispita, ali samo u januarskom i februarskom roku, posle toga vam položen prvi kolokvijum ništa ne znači, već morate sve ponovo. Ispit se sastoji od 20 pitanja i to su zapravo dva spojena kolokvijuma, sa važnom napomenom da vam za prolaz treba najmanje 5.5 poena sa oba dela.

Uslov za izlazak na ispit su položeni integralni testovi (word, excel, power point – gradivo sa vežbi).

Ocena se formira po sledećoj formuli:

(ukupan broj bodova sa oba kolokvijuma (ispita))*0.6+(ukupan broj bodova sa integralnog testa)*0.4

Izvor: stranica predmeta

 

Menadžment

Ovaj predmet se polaže pismeno, parcijalno preko dva kolokvijuma koji se sastoje od 9 zatvorenih, 3 otvorena pitanja i 3 pitanja na dopunu, ili u ispitnim rokovima gde test čini 18 zatvorenih, 6 otvorenih pitanja i 6 pitanja na dopunu. Uz to imate mogućnost da sakupite do 10 poena preko aktivnosti na vežbama tako što ćete učestvovati u diskusijama iz studije slučaja.

Pored toga, možete pisati seminarski rad za čiju odbranu mozete dobiti 0-5 poena.

Ocena se dobija na ovaj nacin:  (I test + II test) / 2 *0.9 + aktivnost + seminarski rad

Izvor: stranica predmeta

 

Psihologija

Predmet koji je ISIT-ovcima izborni, a menadžerima obavezan. Polaže se preko dva kolokvijuma, koji nisu uslovljeni, gde prvi nosi 35 poena (za prolaz je potrebno bar 18), a drugi 45 (za prolaz najmanje 23). Ove godine ne postoji opcija seminarskog rada, ali zato se 20 poena može osvojiti na aktivnosti na vežbama. Ukoliko ne položite ceo ovaj predmet preko kolokvijuma, izlazite na usmeni ispit u nekom od rokova gde polažete deo gradiva koji niste položili, ili celo gradivo.

Ocena se dobija sabiranjem svih osvojenih poena.

Izvor: stranica predmeta

 

Sociologija

Ukoliko ste ISIT-ovci, a niste izabrali psihologiju, onda se susrećete sa ovim predmetom koji menadžeri svakako imaju. Može da se polaže preko kolokvijuma gde je maksimalan broj bodova na oba kolokvijuma 80 (po 40 za svaki, kolokvijumi nisu uslovljeni). Maksimalan broj bodova za predispitne aktivnosti je 11, maksimalan broj bodova za pohađanje predavanja je 5, a vežbi je 15. Oni koji ne daju ovaj ispit preko kolokvijuma izlaze nausmeni ispit u nekom od rokova, a studenti koji budu želeli da poprave ocenu dobijenu preko kolokvijuma mogu polagati ispit po skraćenom spisku pitanja.

Ocena se računa na osnovu zbira svih bodova.

Ovaj predmet nema svoj sajt, već se sve informacije objavljuju na glavnom sajtu fakulteta.

 

Predmeti koji se slušaju tokom cele godine, u oba semestra

 

Engleski jezik struke 1 

Kada je ovaj predmet u pitanju, nemate mogućnost oslobađanja preko kolokvijuma, naprotiv ovde postoji obavezni kolokvijum koji je potrebno položiti da bi stekli uslov izlaska na ispit. Kolokvijum se polaže u drugoj kolokvijumskoj nedelji u okviru zimskog semestra preko moodle platforme i nosi 40 poena (21 za prolaz). Ukoliko ga ne položite u tom terminu, postoji popravni kolokvijum u aprilu, u okviru prve kolokvijumske nedelje letnjeg semestra, a zatim i u svakom od sledećih rokova.

Nakon položenog kolokvijuma stičete pravo izlaska na ispit u nekom od ispitnih rokova počevši od junskog. Maksimalni broj poena na ispitu je 50.

Kako bi se položio predmet potrebno je u zbiru poena sa kolokvijuma gde je minimalan broj poena 21 i poena sa ispita skupiti minimum 51 poen. Takođe, postoje i poeni za aktivnost, koji se dobijaju na osnovu 4 testa koji nose po 2.5 poena, dva u letnjem, a dva u zimskom semestru. Ocena se formira sabiranjem svih osvojenih poena.

*Ukoliko imate neki od sertifikata koji potvrđuje znanje engleskog jezika od B2 nivoa pa naviše (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL) oslobađate se polaganja kolokvijuma sa poenima u zavisnosti od vrste sertifikata. Sertfikat potrebno doneti u terminu konsultacija do kraja zimskog semestra.

Izvor: sajt predmeta

 

Francuski jezik struke 1

Ima dva načina polaganja:

  • Klasičan: pismeni i usmeni deo – konačna ocena predstavlja prosek ocena pismenog i usmenog dela.
  • Parcijalan: seminarski rad (26-50 poena), dva kolokvijuma (51-100 poena) i pisani usmeni deo ispita (51-100 poena).

Konačna ocena je zbir svih osvojenih poena.

Izvor: sajt predmeta

Predmeti iz drugog semestra

 

Matematika 2

ISTO KAO MATEMATIKA 1

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Maksimalan broj poena koji svaki od njih nosi je 50 i da bi studenti izašli na usmeni ispit moraju prvo da polože pismeni deo.

Pismeni deo ispita se može polagati preko dva kolokvijuma, gde je potrebno na svakom od kolokvijuma imati minimum 10 poena, a u konačnom zbiru 25 poena da bi se prošao pismeni deo. Ukoliko ne položite prvi kolokvijum nemate pravo izlaska na drugi kolokvijum i onda celo gradivo polažete odjednom u nekom od ispitnih rokova.

Usmeni ispit se ove godine polaže preko testa gde je potrebno najmanje 25 poena. Studenti koji polože pismeni deo ispita preko kolokvijuma ili u januarskom roku, imaju pravo da podele i gradivo za usmeni deo, tako što samo prvi deo usmenog ispita polažu u januarskom ispitnom roku, a drugi u bilo kom od preostalih ispitnih rokova iste školske godine. Student je položio ispit ako je u tekućoj školskoj godini položio i pismeni i usmeni deo ispita.

Ocena se formira sabiranjem broja bodova na pismenom i usmenom delu.

Izvor: stranica predmeta

 

Programiranje 1

Predmet koji imaju samo studenti sa smera ISIT. Teorijski deo ovog predmeta može da se polaže preko kolokvijuma gde je na prvom kolokvijumu neophodno ostvariti najmanje 26 poena, a na drugom kolokvijumu najmanje 25 poena, da bi se teorijski deo ispita smatrao položenim. Može da se polaže i preko ispita gde je neophodno ostvariti najmanje 51 poena na teorijskom delu ispita, da bi se on smatrao položenim.

Ocena se dobija na osnovu osvojenih poena.

Izvor: sajt predmeta

 

Osnovi organizacije 

Predmet se polaže ili parcijalno, sa jednim kolokvijumom koji oslobađa učenja trećine knjige za ispit, ili ako se padne kolokvijum, tada se na usmenom ispitu polaže cela knjiga. Na ispitu se izvlače kombinacije od 3 pitanja, pri čemu oni koji su položili deo preko kolokvijuma imaju sva tri pitanja iz drugog dela gradiva, a oni koji nisu, imaju prvo pitanje iz lekcija za kolokvijum, a druga dva iz ostatka knjige. Uslov za izlazak na ispit su prethodno položeni zadaci koji se ne boduju, potrebno ih je samo položiti.

Ocena se formira na osnovu utiska koji ostavite na usmenom ispitu, ali uzevši u obzir i ocenu koju imate na kolokvijumu.

Izvor: sajt predmeta

 

Proizvodni sistemi

Ovaj predmet ima dva dela, usmeni (polaže se pismeno) i pismeni. Usmeni deo ispita se sastoji iz teorije, dok se na pismenom delu rade zadaci. Svaki deo ispita nosi 50 poena. Da bi polagali zadatke, morate prvo položiti teoriju. Teorija se može položiti preko dva kolokvijuma koji su zapravo usmeni ispit, nakon kojih se izlazi na pismeni deo ispita. Kolokvijumi nose po 25 poena, a pismeni ispit od 0 do 50 poena. Kolokvijumi nisu uslovljeni, što znači da student može izaći na drugi kolokvijum iako je prvi pao. Nakon toga, u terminu usmenog ispita radi samo deo koji nije položen. Iz ovog predmeta takođe postoje i bodovi za aktivnost, kao i dve radionice, tako da je moguće ostvariti i više od sto poena.

Ocena se formira kao zbir poena sa pismenog i usmenog dela.

Izvor: sajt predmeta

 

Uvod u informacione sisteme (UIS)

Ovaj predmet se polaže iz dva dela, gradiva sa vežbi (predispitne obaveze) i gradiva sa predavanja (ispit). Gradivo sa vežbi se polaže ili na samim vežbama, ili u nekom od rokova u posebnom terminu za predispitne obaveze, i položeno ovo gradivo je uslov za izlazak na ispit. Sastoji se iz tri testa (SSA, PMOV i Access) i svaki od tih testova sadrži i teoriju i zadatke iz tih oblasti. Ispit se sastoji od 10 pitanja, gde svako nosi po 10 poena i polaže se u nekom od rokova.

Ocena se računa po formuli: broj_bodova_sa_ispita*0.6 + (broj_bodova_sa_prvog testa

(SSA)*0.35 +broj bodova sa drugog testa(PMOV)*0.35+ broj bodova sa trećeg testa (Access)*0,3)*0.4

Izvor: sajt predmeta

Rezime

Izvori:

  1. navedeni sajtovi predmeta
  2. fon.bg.ac.rs
  3. puskice.org
  4. https://broadviewuniversity.edu/wp-content/uploads/2017/06/iStock-521611936.jpg

 

Autori: Anja Vučić, Aleksandar Stamenović, Una Krejić

Leave a Reply