Druga godina – način polaganja ispita

Za razliku od prve godine u kojoj imamo samo dva smera, pre početka druge studenti smera Menadžment i organizacija biraju uži smer: Menadžment (M), Operacioni menadžment (OM) ili Menažment kvaliteta i standardizacije (MKS).

 

Predmeti iz prvog semestra

 

Marketing (ISIT,M,OM,MKS)

Jedan od retkih predmeta prisutan na svim smerovima. Iz ovog predmeta postoji samo jedan kolokvijum koji nosi 40 poena, a ostatak gradiva se polaže usmeno u nekom od rokova i na njemu se takođe može osvojiti maksimalno 40 poena. Ostalih 20 poena se dobija na projektnom zadatku, koji rade grupe od po četiri člana, i za koji se priprema deo po deo na svakim vežbama. Ocena se dobija kao zbir svih osvojenih poena.

Izvor: sajt predmeta

 

Teorija verovatnoće (ISIT,M,OM,MKS)

Predmet koji takođe slušaju studenti druge godine na svim smerovima. Vrlo sličan matematici, polaže se iz dva dela, usmenog i pismenog. Pismeni deo čine dva kolokvijuma od po 25 poena, a usmeni deo se odgovara u bilo kom roku i sprema se sa spiska pitanja okačenog na sajtu katedre. Usmeni deo ne može da se podeli na kolokvijume. Što se tiče pitanja za usmeni ispit, ona su samo za ocenu do osmice, a za više ocene, 9 i 10 se uče i dodatna pitanja.

Ocena se formira po formuli: pismeni deo*0.6+usmeni deo*0.4

Izvor: sajt predmeta

 

Menadžment ljudskih resursa-MLJR (M,OM,MKS)

Menadžerski predmet, koji je ISIT-ovcima izborni na trećoj godini. Polaže se preko dva kolokvijuma na kojima je maksimalan broj bodova koji može da se ostvari po 40 na svakom. Još 10 poena može se ostvariti seminarskim radom koji rade grupe od po tri člana, a još 10 preko poena za aktivnost, koji se u trenutnoj situaciji dobijaju putem Kahoot kviza.

Ocena se formira kao zbir svih osvojenih poena.

Izvor: sajt predmeta

 

Ekonomika poslovanja i planiranja – EKP (M,OM)

Ovo je predmet kod kojeg uopšte nemamo opciju polaganja preko kolokvijuma. Polaže se isključivo preko ispita koji izgleda tako što profesor izdiktira 4 otvorena pitanja i mi pišemo sve što znamo o njima.

Ocena se dobija na osnovu toga kako je urađen ispit.

Izvor: sajt predmeta

 

Matematika 3 (OM,ISIT)

ISTO KAO MATEMATIKA 1 I 2

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Maksimalan broj poena koji svaki od njih nosi je 50 i da bi studenti izašli na usmeni ispit moraju prvo da polože pismeni deo.

Pismeni deo ispita se može polagati preko dva kolokvijuma, gde je potrebno na svakom od kolokvijuma imati minimum 10 poena, a u konačnom zbiru 25 poena da bi se prošao pismeni deo. Ukoliko ne položite prvi kolokvijum nemate pravo izlaska na drugi kolokvijum i onda celo gradivo polažete odjednom u nekom od ispitnih rokova.

 Usmeni ispit se ove godine polaze preko testa gde je potrebno najmanje 25 poena. Studenti koji polože pismeni deo ispita preko kolokvijuma ili u januarskom roku, imaju pravo da podele i gradivo za usmeni deo, tako što samo prvi deo usmenog ispita polažu u januarskom ispitnom roku, a drugi u bilo kom od preostalih ispitnih rokova iste školske godine. Student je položio ispit ako je u tekućoj školskoj godini položio i pismeni i usmeni deo ispita.

Ocena se formira sabiranjem broja bodova na pismenom i usmenom delu.

Izvor: stranica predmeta

 

Inženjering procesa (MKS)

Još jedan predmet samo studenata kvaliteta. Sastoji se od dva kolokvijuma, ispita i projektnog zadatka. Ovde dva kolokvijuma ne oslobađaju studente od polaganja ispita, već sve mora da se polaže. Takođe, ovaj predmet je specifičan po tome što projektni zadatak nosi 50 poena, a kolokvijumi po 10, ispit 20 i aktivnost 10 poena.

Ocena je zbir svih osvojenih poena.

Izvor: sajt predmeta

 

 

Arhitektura računara i operativni sistemi-AROS (ISIT)

Predmet koji imaju isključivo naši kompjuterski stručnjaci. Sastoji se od predispitnih obaveza (laboratorijske vežbe), koje su test na zaokruživanje i radi se na kompjuterima i položen test predstavlja uslov za izlazak na ispit. Ispit može da se podeli na dve kolokvijumske nedelje i slično izgleda kao OIKT.

Ocena se dobija kao rezultat formule: laboratorijske vežbe*0.2+ispit*0.8

Izvor: sajt predmeta

 

Programiranje 2 (ISIT)

Ispit se polaže preko kolokvijuma i izlaskom na ispit. Kolokvijum nosi 35 poena i ne može se nadoknaditi, radi se u prvom semestru. Ispit nosi 65 poena, i moguće je polagati ga u svakom ispitnom roku. Poeni sa ispita i kolokvijuma se sabiraju, i potrebno je imati u zbiru 51 kako bi ispit bio položen.

Ocena se dobija na osnovu osvojenih poena na ispitu i kolokvijumu.

Izvor: sajt predmeta

 

Računovodstvo (M)

Kao poseban predmet imaju ga samo studenti smera Menadžment. Sastoji se iz dva kolokvijuma koji su uslovljeni i sastoje se iz teorije koja nosi po 15 poena na svakom od kolokvijuma i zadataka koji nose po 30 poena. Kolokvijumi mogu biti „delimično“ položeni, u smislu ako na prvom kolokvijumu položimo samo teorijski deo, možemo da izađemo i na drugi kolokvijum, ali i tu imamo pravo polaganja samo teorijskog dela, i u tom slučaju zadatke celokupno polažemo na nekom od ispitnih rokova. Preostalih 10 poena se dobija na aktivnost.

Ocena predstavlja zbir bodova sa kolokvijuma i aktivnosti.

Izvor: sajt predmeta

 

Dvosemestralni predmeti

 

Engleski jezik struke 2

ISTO KAO ENGLESKI JEZIK STRUKE 1

Kada je ovaj predmet u pitanju, nemate mogućnost oslobađanja preko kolokvijuma, naprotiv ovde postoji obavezni kolokvijum koji je potrebno položiti da bi stekli uslov izlaska na ispit. Kolokvijum se polaže u drugoj kolokvijumskoj nedelji u okviru zimskog semestra preko moodle platforme i nosi 40 poena (21 za prolaz). Ukoliko ga ne položite u tom terminu, postoji popravni kolokvijum u aprilu, u okviru prve kolokvijumske nedelje letnjeg semestra.

Nakon položenog kolokvijuma stičete pravo izlaska na ispit u nekom od ispitnih rokova počevši od junskog. Maksimalni broj poena na ispitu je 50.

Kako bi se položio predmet potrebno je u zbiru poena sa kolokvijuma gde je minimalan broj poena 21 i poena sa ispita skupiti minimum 51 poen. Takođe, postoje i poeni za aktivnost, koji se dobijaju na osnovu 4 testa koji nose po 2,5 poena, dva u letnjem, a dva u zimskom semestru. Ocena se formira sabiranjem svih osvojenih poena.

*Ukoliko imate neki od sertifikata koji potvrđuje znanje engleskog jezika od B2 nivoa pa naviše (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL) oslobađate se polaganja kolokvijuma sa poenima u zavisnosti od vrste sertifikata. Sertfikat potrebno doneti u terminu konsultacija do kraja zimskog semestra i ne važe ako su već korišćeni za Engleski jezik struke 1

Izvor: sajt predmeta

 

Predmeti iz drugog semestra

 

Statistika (ISIT,M,OM,MKS)

Polaganje ovog predmeta se sastoji iz predispitnih obaveza i ispita. Predispitne obaveze se sastoje iz kolokvijuma, koji nisu uslovljeni i nisu uslov za izlazak na usmeni ispit. Maksimalni broj poena na svakom od kolokvijuma je po 20. Usmeni ispit se sastoji od praktičnog dela (zadatak-10 poena) i teorijskog dela (dva pitanja-po 25 poena) . U junskom ispitnom roku postoji mogućnost popravnog kolokvijuma pri čemu se za deo koji ste polagali računaju poeni sa popravnog kolokvijuma iako taj broj može biti i manji od regularnog kolokvijuma.

Ocena se dobija zbirom svih osvojenih poena.

Izvor: sajt predmeta

 

 

Osnove kvaliteta (M, OM – drugi semestar,  MKS- prvi semestar)

Užestručni predmet za studente smera Menadžment kvaliteta i standardizacija. Ocena se sastoji od projektnog rada, kolokvijuma i ispita, pri čemu projektni rad i kolokvijum nose po 25% ocene, a ispit preostalih 50%. Kolokvijum iz ovog predmeta ne može da se padne, na njemu se samo skupljaju poeni za konačnu ocenu.

Ocena je zbir svih skupljenih poena.

Izvor: sajt predmeta

 

 

Menadžment tehnologije i razvoja (ISIT,M,OM,MKS)

Ispit se polaže u pisanoj formi i sastoji se iz dva dela – Deo A (zadaci) i Deo B (teorija). Postoji mogućnost oslobađanja polaganja pismenog dela ispita pomoću radionice i to:

Ukoliko imate od 60 do 80 poena na radionici oslobođeni ste polaganja jednog zadatka na pismenom ispitu, dok dva najbolja tima u svakoj grupi za slušanje se oslobađaju oba zadatka sa maksimalnih 100 poena, ostali koji imaju 80+ poena oslobađaju se oba zadatka uz ostvareni broj poena. Prvi i drugi deo teorije se polažu u kolokvijumskim nedeljama dok se treći deo polaže u ispitnom roku.

Ocena se dobija po formuli: Deo A*0.4 + (Deo B + seminarski + dolasci)*0.6

Izvor: sajt predmeta

 

Finanskijski menadžment i računovodstvo (ISIT,OM,MKS)

Polaganje ovog predmeta se sastoji od pismenog i usmenog dela ispita. Pismenog dela ispita možete da se oslobodite putem dva kolokvijuma. Prvi kolokvijum predstavlja gradivo iz Finansijske analize i maksimalni broj poena je 15. Drugi kolokvijum se sastoji od testa gde je maksimum poena 30 i zadatka iz Računovodstva gde je maksimum 45 poena. Kolokvijumi nisu uslovljeni. Nakon položenih delova sledi usmeni ispit gde je maksimalan broj poena 10.

Ocena se formira kao zbir osvojenih poena sa oba kolokvijuma i usmenog ispita.

Izvor: sajt predmeta

 

Upravljanje kvalitetom (MKS)

Polaganje ovog predmeta koji imaju samo menadžeri se sastoji od predispitnih obaveza koje nose 20% ukupne ocene i pismenog ispita koji nosi 80% ukupne ocene. Predispitne obaveze su zapravo projektni rad koji se radi iz dva dela. Urađen i odbranjen projektni rad sa minimalnom ocenom 6 je preduslov za izlazak na ispit. Pismeni ispit se sastoji od teorijskih pitanja poluotvorenog i zatvorenog tipa i pitanja vezanih za sam projektni rad i razumevanje istog na odabranim primerima. Minimalan broj poena za prolazak pismenog dela je 51.

Ocena predstavlja rezultat formule: projektni rad*0.2+pismeni ispit*0.8

Izvor: sajt predmeta

 

Osnove industrijskog inženjerstva (OM,MKS)

Ispit se sastoji iz dva dela, praktičnog i teorijskog. Praktični deo se sastoji od projektnog rada (iz 5 delova) koji nosi 41 poen, vežbi za ocenu (6 poena) i aktivnog učešća na vežbama (5 poena). Za projektni rad postoje dve varijante, to su: snimanje i rešavanje realnog problema što nosi 41 poen ili drugi slučaj – rešvanje 5 domaćih zadataka što nosi maksimum 26 poena. Uslov za polaganje teoretskog dela je položen praktični deo. Teorijski ispit nosi maksimum 48 poena i on se sastoji od poena u toku nastave i parcijalnog ili integralnog polaganja :

 • U toku nastave- 6×1 pitanje – 12 poena
 • Parcijalno polaganje
  • Dva kolokvijuma- 2×6 pitanja – 24 poena
  • U ispitnom roku – 6 pitanja- 12 poena
 • Integralno
  • U ispitnom roku – 18 pitanja- 36 poena

Kolokvijumi nisu uslovljeni i nisu obavezni.

Ocena predstavlja zbir poena praktičnog i teorijskog dela.

Izvor: sajt predmeta

 

Strukture podataka i algoritmi (ISIT)

Ovaj predmet ISIT-ovci mogu da polažu ili parcijalno preko kolokvijuma ili preko ispita. Kolokvijumi se sastoje iz dva dela (zadaci i teorija). Nije moguće polagati samo teoriju ili samo zadatke. Nije neophodno da položite i teoriju i zadatke nego da u zbiru imate dovoljno poena. Teorija ima 10 pitanja na zaokruživanje koje nose po 3 poena (konstruisana su tako da mora da se razume gradivo da biste znali tačan odgovor) i jedno čitanje koda koje nosi 11 poena, a ostalo su zadaci kojih uglavnom bude 4. Da bi položili ceo ispit neophodno je da na oba kolokvijuma imate barem po 51 poen. Ako položite prvi, a padnete drugi kolokvijum, prvi vam važi do prvog izlaska na ispit. Kolokvijumi se rade sat vremena. Ispit je samo polaganje oba kolokvijuma u isto vreme, pri čemu morate da osvojite minimalni broj poena na oba dela.

Ocena je srazmerna broju osvojenih poena.

Izvor: sajt predmeta

 

Diskretne matematičke strukture-izborni (ISIT)

Ovaj ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela pri čemu se pismenog dela možemo osloboditi preko dva kolokvijuma. Ovaj predmet pruža mogućnost dodatnih poena, koje je moguće dobiti na vežbama ukoliko radite zadatke. Ti dodatni poeni omogućavaju da na kraju imate i više od sto poena. Na pismenom delu dozvoljeno je korišćenje literature. Usmeni (teorijski) deo se radi pismeno i kao i pismeni deo, nosi 50 poena. Takođe, postoji i seminarski rad koji vam može olakšati time što vam nakon sabiranja osvojenih poena može povećati ocenu.

Ocena se računa na osnovu svih osvojenih poena.

Izvor: sajt predmeta

 

Numerička analiza-izborni  (ISIT)

Predmet koji ISIT-ovci biraju umesto Direktne matematičke sturkture. Ispit iz ovog predmeta se sastoji iz pismenog i usmenog dela, kao i svi ostali na katedri za matematiku. Pismeni deo ispita je obavezno položiti da bi izašli na usmeni deo.

Ocena se formira na osnovu bodova osvojenih na pismenom i usmenom delu.

Izvor: sajt predmeta

 

Finansijski menadžment (M)

Ostali smerovi ovaj predmet imaju zajedno sa računovodstvom, ali studenti opšteg smera Menadžment ga imaju kao poseban predmet. Polaganje ovog  ispita se sastoji od pismenog dela (tri dela od kojih drugi i treći deo se polažu preko moodle platforma) gde testovi redom nose maksimum 30, 30, 20 poena. Usmeni deo ispita se održava u temrinu upisa ocena i vrednuje se sa maksimalno 10 poena. Aktivnost i prisustvo na predavanjima i vežbama može da donese do 10 poena.

Ocena je zbir poena sa pismenog i usmenog dela i aktivnosti.

Izvor: sajt predmeta

 

Upravljanje troškovima (M)

Ovo je predmet kod kojeg uopšte nemamo opciju polaganja preko kolokvijuma. Polaže se isključivo preko ispita koji izgleda tako što profesor izdiktira 4 otvorena pitanja i mi pišemo sve što znamo o njima. Imamo mogućnost jako zahtevnog seminarskog rada koji može da nam posluži kao zamena za prvo pitanje na ispitu ili da se iskoristi kao ocena više (naravno ako je dobro napisan i odbranjen).

Ocena je profesorov lični utisak o vašem izlaganju i može biti povišena seminarskim radom.Nemaju zvanični sajt.

Zbog trenutne situacije sa korona virusom mogu da postoje izmene u načinu polaganja odredjenih predmeta.

 

Izvori:

 1. navedeni sajtovi predmeta
 2. fon.bg.ac.rs
 3. puskice.org
 4. https://news.pieperbar.com/hs-fs/hubfs/Blogs/Pieper-Blog-How-Studying-for-the-Bar-Exam-is-Different-Than-Studying-in-Law-School.jpg?width=1200&name=Pieper-Blog-How-Studying-for-the-Bar-Exam-is-Different-Than-Studying-in-Law-School.jpg

 

Autori: Anja Vučić, Aleksandar Stamenović, Una Krejić

Leave a Reply